ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Етика публікацій та недоброчесна практика публікацій

Редакційна колегія наукового фахового журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» має у своєму складі визнаних експертів у галузі гуманітарних та педагогічних наук та послуговується у своїй роботі рекомендаціями щодо етики публікацій та недоброчесної практики Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics (COPE)). Серед них: рівність для всіх статей / авторів з боку редакційної колегії та рецензентів журналу; конфіденційність; шахрайство з публікацією; оригінальність і плагіат, а також повідомлення про те, які дії будуть вжиті, проти недоброчесності; правила авторства, розкриття інформації та конфлікт інтересів.

Уся відповідальність за прийняття статті, присвоєння їй спеціального шифру реєстрації, призначення Рецензента, забезпечення спілкування між Членами редакційної колегії та Автором статті, повідомлення автора про опублікування або відхилення рукопису лежить виключно на редакції. Редакція бере до уваги рекомендацію Рецензента відповідної наукової галузі щодо якості й достовірності рукопису, поданого до публікації. Проте статті можуть бути відхилені без рецензування, якщо вони не відповідають профілю Збірника або оформлені без дотримання вимог журналу.

Відповідно до вимог Комітету з етики в публікаціях – Committee Publication Ethics (COPE), в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту електронного варіанта Наукового вісника не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною чи друкарською) без попередньої письмової згоди Авторів (Ліцензійний договір).

 

Етичні зобов’язання рецензентів та членів редакційної колегії.

Рецензент об’єктивно й неупереджено має оцінити якість рукопису, його експериментальну й теоретичну частини, обґрунтованість викладу матеріалу, врахувати, якою мірою зміст статті відповідає усталеним науковим і мовно-стилістичним нормам та вимогам до публікацій, має відмічати будь-які випадки недостатнього чи некоректного цитування Авторами робіт інших учених тощо.

Рецензент має враховувати можливість конфлікту інтересів і у разі сумнівів об’єктивного рецензування має відразу повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про конфлікт інтересів.

Якщо Рецензент знає Автора або Співавтора рукопису і неспроможний здійснити неупереджену й об’єктивну незалежну експертизу рукопису, він має припинити рецензування й повідомити про неможливість подальшої роботи.

Рецензент має поводитися з рецензованим рукописом конфіденційно.: не показувати іншим особам, не обговорювати його з іншими колегами, але може скористатися допомогою спеціальної консультації з членами Міжнародної наукової редакційної ради.

Рецензент заповнює рецензію, що надається до редакції у паперовому або електронному вигляді, яка має бути аргументованою, неупередженою та об’єктивною, якщо у роботі є запозичення, то вказує їхнє джерело.

Рецензент має вчасно надавати рецензію, де у висновку обов’язково зазначено, що: можна рекомендувати статтю до опублікування у Науковому віснику; рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень; не рекомендувати статтю до опублікування. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування, то обов’язково зазначаються причини такого рішення.

Рецензенти не мають права використовувати чи розкривати неопубліковану інформацію, аргументи, етапи дослідження тощо, що містяться в аналізованій статті, якщо на це немає згоди Автора.

 

Етичні зобов’язання Авторів

Автори статей несуть всю відповідальність за зміст статей та мають дотримуватися редакційних вимог щодо її оформлення.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, покликань, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Співавтори статті розділяють відповідальність за отримані представлені в рукописі результати. Автор, який подає рукопис до публікації, несе відповідальність за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які безпосередньо брали участь у підготовці статті.

Автори обов’язково мають повідомити Редакцію Збірника про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться у рукописі. Автори також мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що представлена в рукописі. Це зазначається у Ліцензійному договорі.

 

У випадку розгляду апеляції Автора, виявилення недоброчесності у матеріалах статті, Редакція діє згідно з процедурою, прийнятою Комітетом з етики в публікації – Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/about/our-organisation

Якщо було виявлено такі порушення, то діють відповідно до алгоритмів, що запропоновані описані Комітетом з етики в публікації – Committee on Publication Ethics (COPE):

при встановленні повторного опублікування статті   https://publicationethics.org/about/our-organisation 

знайдено сфабриковані дані в представленому рукописі   https://publicationethics.org/files/u7140/Fabricated%20data%20A.pdf 

підозрюється наявність нерозкритого у статті конфлікту інтересів   https://publicationethics.org/files/u7140/COI%20submitted.pdf 

є етична проблема в рукописі   https://publicationethics.org/files/u7140/ethical.pdf 

 виявлення проблем авторства   https://publicationethics.org/files/u7140/Authorship%20problems_0.pdf 

прохання Автора додати прізвище співавтора перед опублікуванням   https://publicationethics.org/files/Authorship%20C.pdf 

прохання Автора прибрати прізвище співавтора перед опублікуванням   https://publicationethics.org/files/Authorship%20C.pdf 

запит про видалення прізвища співавтора після публікації   https://publicationethics.org/files/Authorship%20D.pdf 

запит про введення прізвища автора після опублікування   https://publicationethics.org/files/u7140/Authorship%20C.pdf 

запропоноване прізвище в дійсності не відповідає співавторству, є своєрідним подарунком для нього   https://publicationethics.org/files/u7140/Ghost_0.pdf 

плагіат в опублікованій статті   https://publicationethics.org/files/u7140/plagiarism%20B_0.pdf 

рецензент присвоїв авторську наукову ідею або дані   https://publicationethics.org/files/u7140/Appropriated.pdf