ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Авторам

Завантажити інформаційний лист

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» розміщено в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, ULRICHSWEB Global Serials Directory, ERIH PlUS, CrossRef, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research Bible (Academic Resource Index), Scilit (The Scientific Literature database), WorldCat, Directory of Open Access Journals, Base (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus/ICI Journals Master List.

УВАГА! Не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях, тобто редакція приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук зі спеціальностей 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409).

Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або англійською) електронною поштою на адресу: nv.pdpu@gmail.com (у темі листа вказати прізвище автора).

Текст статті має бути ретельно перевірений і відредагований автором. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, покликань, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Орієнтовний обсяг статті (без анотації та літератури) не менше 0,5 др. арк. і не більше 1,5 др. арк.

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:

Рукопис подавати у форматі *.doc чи *.rtf (MSWord): шрифт – Arial, кегель – 13,5, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.

Структура статті:

1. Шифр УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація мовою, якою написана стаття (українська, англійська) – прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, місто, країна, E-mail, ORCID ID (обов’язково), Researcher ID або Scopus ID - якщо автор має).

3. Наступний рядок – назва статті з великої літери напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 12 слів) і відображати зміст статті.

4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, курсив). Обсяг 1800 знаків без пробілів. Анотація має бути написана зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати.

5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив).

6. Через рядок – основний текст статті.

Стаття обов’язково повинна містити такі елементи із зазначенням у тексті окремим реченням: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми); Мета та завдання дослідження; Матеріали та методи дослідження; Результати дослідження (висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Обговорення результатів; Висновки (і перспективи подальших наукових розвідок); Література; References.

7. Цитування та внутрішньотекстове посилання у тексті подавати за стилем АРА, наприклад (Іванов, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Іванов, 2018: 120).

8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після покликання на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

10. Після основного тексту статті подається список Літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Нижче подаються за алфавітом використані літературні джерела! До списку літератури слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо), фахових видань. У фаховому науковому журналі "Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського" не допускається цитування в тексті та внесення до літератури джерел, які були опубліковані російською мовою у будь-якій країні. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»     https://drive.google.com/file/d/1kzdm06bLZpdEozS3taZWvq-jtBENGSaZ/view?usp=sharing

11. References оформлюється згідно зі стандартом АРА  https://drive.google.com/file/d/1QifHOmhkTgUOsKampMLcnoqUTLjFfg8F/view?usp=sharing  

References – це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style.

12. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

13. Після викладу матеріалу статті подається інформація українською (якщо статтю написано англійською) та англійською (якщо статтю написано українською) мовами про авторів (ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, місто, країна, E-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID ‒ якщо автор має), назва статті, авторське резюме обсягом 1800 знаків, включаючи ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати. Слід уникати в тексті резюме повного повторення назви статті.

14. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

До статті додаються:

Заповнена онлайн довідка про автора (авторів) https://docs.google.com/forms/d/1lqHMZxs-6uhtVvQtGQKeCm-Vs2yGSqM2ZRvLYcnao2E/viewform?edit_requested=true

Текст статті та додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу: nv.pdpu@gmail.com (у темі листа вказати прізвище автора).

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку. Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу, відправляти статті на доопрацювання, а також скорочувати та редагувати наукові розвідки.

Вартість публікації становить 750 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Телефон редакції: 063 67 98 320 (Іванна)

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!