ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Положення про відкритий доступ

Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до редакції, в обов’язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів    https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin/Index  та у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського     http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvpupupp

Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics (COPE)https://publicationethics.org/about, Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень (Budapest Open Access Initiative (BOAI))   https://www.budapestopenaccessinitiative.org/   та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)   https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration.

Згідно з цими умовами автори зберігають авторське право, а також надають право Науковому віснику публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не опубліковані в інших віданнях.

Автор передає редколегії Наукового вісника права на розповсюдження електронної версії статті через розміщення на офіційному web-сайті Наукового вісника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо.

Автор зберігає за собою право використовувати матеріали статті; розміщувати електронні ресурси статті на персональних web-ресурсах, на електронних репозитаріях інститутів чи університетів, де працює автор, некомерційних web-ресурсах відкритого доступу. При цьому обов’язковим є  посилання на статтю або її електронний ресурс, що містяться на офіційному сайті Наукового вісника.

Як і більшість наукових видань «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC BY   https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні – наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що презентовано на офіційному сайті Наукового вісника, є обов’язковим.