Науковий вісник, випуск №5-6, 2013 рік

 

1.                    

Пастушенко Л.А.

Професійна компетентність майбутнього вчителя музи-ки як чинник якості вищої мистецької освіти

2.                    

Князян М. О.

Теоретичний базис та засоби організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів

3.                    

Рибінська Ю.А.

Основні результати впровадження системи професійної комунікативної підготовки на факультетах іноземних мов

4.                    

Кузнецова Н. В.

Методика навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників профільної школи

5.                    

Ніжевська Т.В.

Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання арт-засобів у Шкільній практиці

6.                    

Баранова В. В.

Специфіка зв'язного мовлення дітей дошкільного віку.

7.                    

Сахнік О.В.

Професійна орієнтація як основа формування якісного персоналу державної пенітенціарної служби України

8.                    

Барбашова І. А.

Становлення дидактичних основ сенсорного розвитку молодших учнів у класичний період

9.                    

Король А. С.

Стан психологічної готовності керівників до управлінняорганізаційними змінами у державній прикордоннійслужбі україни

10.                

Леонова В. І.

Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей

11.                

Шацька Н. М.

Педагогічні умови розвитку україномовної культури вчителя малокомплектної школи в системі післядипломної педагогічної освіти

12.                

Пільова С. Г.

Рухова активність студенток інституту фізики і математики

13.                

Лук'янець В. О.

Теоретична модель професійного становлення особистості офіцера оперативно-розшукового підрозділу.

14.                

Матвеева К. С.

Використання навчально-методичного забезпечення для підготовки студентів економічних спеціальностей до міжнародної професійної діяльності засобами англійської мови

15.                

Іглідан С.В.

Проблема соціокультурної безпеки у педагогіці

16.                

Рябова О. Б.

Сутність індивідуально-творчих умінь майбутніх вчителів

17.                

Юшко О.В.

Викладач фізичної культури - провідний організатор здорового способу життя студентської молоді (історичний Аспект)

18.                

Ізмайлова О.А.

Теоретичні основи методики навчання іншомовного спілкування, спрямованої на формування дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей

19.                

Палічук Ю. І.

Гуманізація навчально-виховного процесу вищої економічної школи засобами здоров'язбереження

20.                

Ковалькова Т.О.

Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки

21.                

Шкарлат Л.П.

Вклад таврической и Симферопольской епархии в развитие народного образования во второй половине XIX века

22.                

Иванникова М. В.

Использование педагогического опыта крымских татар в трудовом воспитании

23.                

Полякова Г.П.

Способи активізації самостійної роботи студентів-юристів у процесі вивчення іноземної мови

24.                

Бугайцова А. С.

Вивчення феномену самодостатності: проблеми та перспективи дослідження

25.                

Глушаниця Н.В.

Організація та проведення формувального експерименту (на прикладі формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки)

26.                

Тулянцева Л.С.

Сутність поняття професійної спостережливості у майбутніх працівників карного розшуку.

27.                

Ирхина Ю. В.

Интегрированное обучение иностранному языку детей старшего дошкольного возраста

28.                

Фотинюк В. Г.

Методичні умови здійснення професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики

29.                

Логвіненко А.Ю.

Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах

30.                

Макдональд Н.М/

Вимоги до професійної діяльності вчителя в середніх загальноосвітніх школах великої Британії

31.                

Осипова Т.Ю.

Мультиплікативний ефект синергетичного підходу в наставницькій діяльності

32.                

Чернявская Т.П.

Ассессмент-центр - метод комплексного оценивания профессионально важных качеств и компетенций бизнесменов

33.                

Чернявская Т.П.

Оценивание руководителей бизнес-организаций

34.                

Томашевська С.О.

Вплив японської сім'ї на формування естетичної культури підростаючих поколінь

35.                

Тишик І.С.

Магістерський етап підготовки майбутнього викладача історії до формування міжетнічної толерантності

36.                

Гуменникова Т.Р.

Самоосвітня діяльність керівника закладом освіти як передумова інноваційної мобільності

37.                

Душка А.Л.

Принципи побудови і загальна характеристика системи психологічної корекції осіб з психофізичними відхиленнями (на прикладі аутизму)

38.                

Караваева Т.Л.

Кашуба М.В.

К проблеме профессиональной подготовленности будущих преподавателей иностранного языка

39.                

Чай Пенчен

Формування художньо-стильових знань в процесі вузівської підготовки вчителя музики

40.                

Чусова О.М.

Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки

41.                

Ягоднікова В.В.

Ціннісний підхід до виховання культури міжетнічних стосунків підлітків

42.                

Мартинюк Ю.О.

Сучасна психологічна наука о процесах сприйняття дітей з психофізичними порушеннями

43.                

Монке О.С.

Феномени «мораль», «моральність», «духовність» у контексті морально-духовного виховання дітей дошкільного віку

44.                

Кожухар Ж. В.

Формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики: кількісно-якісний та статистичний аналіз

45.                

Мушинська Н. С.

Структурний аналіз компетентності саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки

46.                

Ленд'єл-Сяркевич А.А.

Українська духовна музика як важливий чинник формування естетичних цінностей майбутніх учителів

47.                

Лу Лу

Особливості створення етнокультурного середовища у педагогічному ВНЗ України і китаю

48.                

Леонова В. І.

Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на прикінцевому етапі експерименту

49.                

Першина Л.В.

Результати педагогічного експерименту з формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів