Науковий вісник, випуск №1-2, 2013 рік 

1.                    

Сайфул Дин Абдул Салам Абдул Маджид

Экспериментальная модель реализации организационно-педагогических условий формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков

2.                    

Авраменко Б.В.

Дидактична підготовка майбутніх науково-педагогічних кадрів в аспірантурі: проблеми і чинники вдосконалення

3.                    

Чжао Веньфан

Міжкультурно-творча трансформація українських і китайських співочих традицій в інститутах мистецтв

4.                    

Мусієнко-Репська В. І.

Компетентнісний підхід до виховання духовної культури у студентів-вокалістів

5.                    

Сергеева Т.В.

Развитие личности студента на основе индивидуальной когнитивно-смысловой структуры

6.                    

Рєутова В.В.

Модель розвитку інформаційної культури вчителів економіки на курсах підвищення кваліфікації

7.                    

Башавець Н.А.

Методологічні підходи до формування культури здоров'я-збереження  як  світоглядної  орієнтації майбутніх фахівців у цілісному освітньо-виховному процесі вищого навчального закладу

8.                    

Пан На

Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музики до виконавської інтерпретації вокальних творів

9.                    

Козій О.М.

Теоретичні засади формування образно-інтонаційнихнавичок студентів педагогічних коледжів у процесі вив-чення диригентсько-хорових дисциплін

10.                

Ткачов А.С.

Організаційно-педагогічні умови навчання обдарованих учнів у загальноосвітній школі

11.                

Правдівцева Ю. С.

Коучинг у системі підвищення кваліфікації вчителів у США

12.                

Парфьонова О.В.

Специфіка формування етнохудожньої культури майбутніх дизайнерів у позааудиторній діяльності вищого навчального закладу.

13.                

Гончар О.В.

Студійна організація педагогічної взаємодії студента і викладача у процесі вивчення іноземної мови спеціального використання

14.                

Дем'яненко М.С.

Формування готовності особистості до партнерської взаємодії як педагогічна проблема

15.                

Ли Чжень

Профессиональная подготовка как фактор формирования профессионально-ценностных ориентаций иност-ранных студентов музыкальных специальностей

16.                

Анад Али Шахейд

Потенциал народного художественного искусства в процессе формирования ценностной сферы личности студента

17.                

Романець В.М.

Супровід світоглядного саморозвитку майбутнього викладача зарубіжної літератури

18.                

БудянськийД.В.

Формування педагогічного артистизму викладача вищої школи в процесі позанавчальної роботи

19.                

Першина Л.В.

Полікультурна компетенція в процесі формування професійної майстерності у майбутніх викладачів

20.                

Сомбаманія Г.М.

Роль і місце розвивально-виховного середовища у класичному університеті

21.                

Ісаєва О.С.

Особливості лінгвістичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів

22.                

Наумова І.І.

Особливості організації навчальної діяльності студентів у процесі формування їхньої професійної ідентичності

23.                

Балабуха К.В.

Альтернативні методики навчання іноземних мов у підготовці студентів-юристів до міжкультурної ділової комунікації

24.                

Алтухова А.В.

Принцип міцності знань у педагогічній концепції Л.М.Толстого та його реалізація в яснополянській школі

25.                

Дядченко О.В.

Проблеми та перспективи формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови

26.                

Карпенко О. Є.

Виховання дітей у СОС-дитячих містечках Австрії та Німеччини (історіографія проблеми)

27.                

Матвеева О.О.

Теоретичний аналіз сучасного стану педагогічної діагностики

28.                

Мен Мен

Етапи та рівні формування музично-імпровізаційних умінь у майбутніх учителів музики 172-179Резван Оксана Рефлексія як чинник аналізу особистих життєвих пріоритетів студентів вищих навчальних закладів

29.                

Резван Оксана

Рефлексія як чинник аналізу особистих життєвих пріоритетів студентів вищих навчальних закладів

30.                

Драгієва Л.В.

Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій в умовах магістратури

31.                

Гринченко А.Н.

Феномен самоконтроля в профессиональной деятельности будущего учителя музыки-пианиста

32.                

Юткало С.Ю.

Сутність і зміст поняття «авторитет» в історико-педагогічній ретроспективі

33.                

Чжао Син

Критерии и показатели оценивания интонационнойкультуры будущих учителей музыки в процессе фортепи-анной подготовки

34.                

Перетяга Л.Е.

Информационные возможности голоса

35.                

Бондар Т. І.

Формування полікультурної компетентності науково-педагогічних працівників ВНЗ України

36.                

Дороніна Т.О.

Ґендерна оцінка державного стандарту середньої освіти

37.                

Ноздрова О.П.

Психолого-методичні аспекти підготовки майбутніх вчителів початкових класів до розвитку інтелектуальної культури мислення молодших школярів

38.                

Михайлова Л.І.

Наукова парадигма особистісно-орієнтованого підходу достановлення соціального працівника

39.                

Басюк Л.Б.

Метод контент-аналізу у проведенні ґендерної експерти-зи змісту підручників для середньої школи

40.                

Осипова Т.Ю.

Мультиплікативний ефект антропологічного підходу в педагогічному наставництві

41.                

Жаровцева Т.Г.

Мовлення батьків як взірець правильності мовленєвого розвитку дошкільників