Науковий вісник, випуск №7-8, 2014 рік 

1.                    

Меленчук Н.І.

Специфіка товариськості осіб з різним ступенем схильності до авантюрності The specifics of the sociability of persons with varying degrees of inclination to adventurism

2.                    

Левченко Я.Е.

Специфіка технології формування когнітивного і діяльнісного компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя-філолога The specific features of the technology of forming cognitive and activity components of professional future teachers-philologist's personality orientation

3.                    

Богуш А.М.

Роль сім'ї в розвитку мовлення дітей раннього віку. Family role in training speech of children of tender age

4.                    

Мусієнко-Репська В. І.

Духовність і музика в розвитку особистості майбутніх фахівців музичної освіти в сучасному освітньому просторі The inwardness and music in process of forming personality at the contemporary education

5.                    

Шапошнікова Н. П.

Роль партнерства загальноосвітніх і професійних навчальних закладів при підготовці кваліфікованих робітників для сучасного ринку праці The role of partnership of general education, professional and educational establishments while training skilled workers for contemporary labor-market

6.                    

Ямницький О.В.

Підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінляндії The training of future specialists at higher education institution in finland

7.                    

Ульянова Т. Ю.

Конфліктність як чинник співпереживання Conflict as a factor of empathy

8.                    

Іванченко Є. А.

До проблеми готовності майбутнього економіста до запо бігання і розв'язання конфліктів у професійній діяльності Concerning the problem of future economist's readiness to preventing and solving the conflicts in the professional Activity

9.                    

Акімова Л.Н.

Взаємозв'язок психологічної дистанції в шлюбі і суверен¬ності як внутрішніх факторів організації психологічного простору суб'єкта Inter relationship of psychological distance in marriage and sovereignty as internal factors in the organization of psychological space of the subject

10.                

Малигіна Г.С.

Особливості взаємозв'язку компонентів відповідальності та стилю міжособистісної взаємодії Features of intercommunication of components of responsibility and style of interpersonality cooperation

11.                

Грудок-Костюшко М. О.

Компетентнісний підхід в освіті: формування діалогової компетентності в учнів загальноосвітніх шкіл Competence approach in education: the formation of the interactive competence of schoolchildren

12.                

Варфоломєєва Ю.Ю.

Формування міжкультурного плюралізму майбутніх вчителів The generation of multicultural pluralism of future teachers

13.                

Коломієць А. М.

Мала Ю. В.

Удосконалення форм і методів навчання у вищій школі

14.                

Крюкова М.А.

Ліпінська Н.Ф.

Проблема самоефективності особистості в психологічній науці Problem of self-effiacacy of personality is in psychological science

15.                

Сербін-Жердецька І.А.

Місце ціннісних орієнтацій в структурі життєвих виборів працівників правоохоронних органів A place of the valued orientations in structure of vital elections of employees of law enforcement agencies

16.                

Варе І. С.

Категорія смислу у філософській та психологічній літературі Category of meaning in philosophical and psychological literature

17.                

Долженко А.И.

К проблеме социальной адаптации личности 

18.                

Бужина І.В.

Болонський процес української освіти у наукових тенденціях педагогічної школи марії чепіль

19.                

Тесленков А.Ю.

Основные синергетические принципы в педагогике The basic synergetic principles in pedagogics

20.                

Кучай Т.П.

Соціальний статус учителів Японії The social status of teachers in japan

21.                

Лі Цзяці

Художньо-проектні уміння в підготовці компетентного вчителя музичного мистецтва Artistic and design skills for training of a competent music teacher

22.                

Реброва О.Є.

Акмеологічний контекст методики формування художньо-ментального досвіду студентів-музикантів та хореографів Acmeological context of the technique shaping the artistic and mental experience of music and choreography students

23.                

Москальчук О.

Аналіз основних змістових ліній пропедевтичного курсу інформатики Analysis of main content lines propaedeutic course of informatics

24.                

Постоян Т. Г.

Вірніна Н. А.

Забезпечення науково-дослідницької діяльності школярів в умовах сучасної школи Implementation of research activities of pupils in modern school

25.                

Сакалюк О. О.

Інформаційно-освітнє середовище в практиці управління навчальним закладом Informative-educational environment in practice of management by educational establishment

26.                

Розум К.В.

Експериментальна модель формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями Experimental model of formation of readiness of future teachers of a humanitarian profile for prevention and a resolution of conflicts in teaching and educational work with pupils

27.                

Бочевар А.Г.

Мультимедійні технології, їхня сутність, класифікація та шляхи застосування у підготовці майбутніх юристів Multimedia technologies, its essence, classification and ways of applying in education of future lawyers