Науковий вісник, випуск №3-4, 2014 рік 

1.                    

Разумовська Н.Р.

Теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців автомобільно-дорожньої галузі The theoretical aspects of professional training of automobile domain's specialist

2.                    

Жерновникова О.А.

Педагогічний процес навчання математики та його закономірності Pedagogical learning of mathematics and its laws

3.                    

Чорноус Н.А.

Сутність педагогічної взаємодії The essence of pedagogical interaction

4.                    

Карпенко О. Є.

Управління мотивацією професійного розвитку педагогічного персоналу СОС-дитячих містечок Австрії Motivational management in professional development of pedagogical staff in SOS children's villages in Austria

5.                    

Корнюш Г.В.

М. М. Ланге як педагог очима учнів і сучасників Mykola Lange as a pedagogue from the view-point of his students and contemporaries

6.                    

Перетяга Л.Є.

Розвиток фонаційного дихання як один з напрямів у роботі з формування голосової культури Developmen of phonatory breathing as one of directions in the work concerning forming voice culture

7.                    

Ямницький О.В.

Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх практичних психологів Activity approach in the professional training of future school psychologists

8.                    

Гремалюк Т.

Інноваційні форми й методи викладання німецької мови із застосуванням автентичного музично-пісенного матеріалу Innovative forms and methods of teaching german languageUsing authentic musical and song material

9.                    

Шумельчик Л.Б.

Засоби формування професійних компетенцій майбутнього гірничого інженера в умовах інформаційно-освітнього середовища Means of formation of professional competences of future mining engineers under the conditions of information-educational environment

10.                

Кострубська Т.В.

Виявлення рівня стресової напруги професійної діяльності судноводіїв Stress level assessment in career navigation

11.                

Томашевська С.А.

Особливості функціонування і розвитку сучасної японської сім'ї Peculiarities of the functioning and development of the modern japanese family

12.                

Петренко М.Б.

Особливості концертмейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва Peculiarities of a future music teacher accompaniment training

13.                

Яблонская Т.Н.

Ролевая перспектива как целевая направленность педа¬гогической подготовки будущего учителя иностранных языков The role perspective as the purpose orienation of the future teacher of foreign languages' pedagogical training

14.                

Кічук Н. В.

Науково-дослідна діяльність у аспекті компетентнісного підходу до професійної підготовки педагогів (західноєвропейський контекст) The research activity in the competency approach of teachers' training (western european context)

15.                

Барінова Л.Я.

Психологічна компетентність як проблема психології особистості Psychological competence as a problem personality psychology

16.                

Соцька О. П.

Екологія дитинства у сучасній освітній парадигмі: теоретичний аспект Ecology child welfare as an indicator of socio-environment of preschool age period

17.                

Картель Т.М.

Розвиток іншомовних здібностей як основа формування комунікативної компетентності студентів у процесі навчання іноземної мови The development of foreign abilities as the basis of formation of communicative competence of students in the process of foreign language study

18.                

Лисак Н.О.

Етапи реалізації педагогічної технології, яка сприяє про¬фесійному становленню студентів у процесі взаємодії з викладачами Stages of implementation of educational technology that promotes the professional formation of students in the process of interaction with teachers

19.                

Лу Чен

Фортепианная подготовка будущего учителя музыки украины и китая в контексте транскультурного подхода The article of lu chen «piano training of the future music teacher of ukraine and china in the context of trans-cultural approach

20.                

Лученцова І.С.

Педагогічна практика як засіб адаптації студентів до професійної діяльності The pedagogical practice as the means of adaptation of students to professional activity

21.                

Галіцан О. А.

Сучасні аспекти застосування технології проектного навчання у вищих навчальних закладах Modern aspects of technology project learning in higher education institutions

22.                

Масич С.Ю.

Зміст і структура діяльності викладача The content and structure of teacher's activities

23.                

Васильєва С.О.

Репутація, авторитет, престиж, імідж як складові професійного статусу вчителя Reputation, credibility, prestige, image of the professional Status of teachers

24.                

Галіцан О. А.

Особливості використання проектних технологій у підготовці майбутніх фахівців-освітян Features of project techniques use in the process of wouldbe teachers' training

25.                

Колесниченко Н.Ю.

Активізація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології у процесі вивчення фахових дисциплін Pedagogic competence as individual significant result of professional training bachelors of romance and Germanic Philology

26.                

Кічук Н. В.

Напрями організації науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів (на базі університетів Іспанії)  Directions of research activities of future teachers of philology (at the universities of spain)

27.                

Князян М.О.

Сучасні підходи щодо організації науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів у системі вищої освти західної європи Modern approaches to the organization of research activity of future teachers-philologists in higher educational system of western Europe

28.                

Хращевська О.О.

Художньо-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів та напрям її поліпшення Artistic and pedagogical training of future elementary school teachers and direction of its improvement

29.                

Попова О.В.

Лінгводидактичні аспекти коректного інтерпретування Сегментації потоку мовлення (на матеріалі україномовного та китаємовного жіночого ділового дискурсу) Linguodidactic aspects dealing with the correct interpretation of speech continuum delimitation (based on the material of the ukrainian and chinese female business DISCOURSE)

30.                

Форостян О.І.

Підготовка фахівців з фізичного виховання до спеціальних навчальних закладів освіти Training of physical education teachers in special educational institutions

31.                

Терзі П.П.

Виховання координаційних здібностей у юних футболістів Education of coordination abilities of young football players

32.                

Тодоров П.І.

Соціальна адаптація та інтеграція підлітків з вадами слуху засобами фізичного виховання Social adaptation and integration of teenagers with hearing disorders by means of physical training

33.                

Кьон В. В.

Становлення методики навчання гри на скрипці в Україні Development of methodology for teaching the school age children to play a violin in Ukraine

34.                

Вихор В. Г.

Пліско В. І.

Обґрунтування використання методів навчання в системі підготовки студентів до управління навчальною діяльністю учнів The rationale for use of the methods of teaching in thesystem of students' preparation for management of learning activities of pupils