Науковий вісник, випуск №1-2, 2014 рік 

1.                    

Лятуринська С.Е.

Аналіз реакції на ідеї Ч.В. Еліота в науковому просторі США Analysis of responses to C.W. Eliot's ideas in the U.S. scientific space

2.                    

Біда О.А.

Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів-майбутніх фахівців соціономічної сфери Multicultural competence as part of professional competence of students - future specialists in the sphere of socionomy

3.                    

Булгакова О.Ю.

Психологічна основа соціальної взаємодії Psychological basis of social co-operation

4.                    

Велитченко Л.К.

Професійна підготовка у ВНЗ як контекстуальний простір психологічного супроводу. Professional high school training as a contextual space of psychological guidance

5.                    

Гузалова О. В.

Розвиток творчого мислення студентів з метою формування педагогічної обдарованості Development of students' creative thinking with the purpose of formation of their pedagogical giftedness

6.                    

Карпова С.М.

Реалізація педагогічних умов формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах Implementation of pedagogical conditions in forming artistic and professional standards of future architects in higher education institutions

7.                    

Михайлова О.Л.

Емпатія вчителя та її вплив на розвиток інтелектуально-креативних здібностей учнів Empathy of a teacher and its impact on pupils' intellectual and creative abilities development

8.                    

Яблонська Т. М.

Моніторинг i контроль - важливі складники в підвищенні якості фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов Monitoring and control as the main components of the future teachers of foreing languages' professional training quality raising

9.                    

Осипова Т.Ю.

Активізація позитивної мотиваційної спрямованості як константи здійснення педагогічного наставництва Activation of positive motivational orientation as a constant of pedagogical mentoring

10.                

Мойсеева Л.А.

Модель формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів The model of forming creative potential of future concertmasters

11.                

Бочевар А.Г.

Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура Informative and communicative competence of a lawyer, its essence and structure

12.                

Локман Карасу

Шляхи подолання комуникативних бар'єрів іноземними студентами у процесі навчальної діяльності The ways of overcoming communicative barriers by foreign students ш the studying process

13.                

Малигіна Г.С.

 Диференціальний підхід до вивчення відповідальності як особистісної властивості Differential approach to studying responsibility as a personally trait

14.                

Поповский Б.П.

Диференціація метрики часу в пам'яті індивіда методом мінімальних змін.Differentiation of metrics of time ш individual's memory by method of minimal changes

15.                

Козачук О.А.

Дослідження «я-концепції» осіб юнацького віку із гомосексуальною та гетеросексуальною орієнтацією Investigation of «self-conception» of the young people with homosexual and heterosexual orientation

16.                

Ташматов В.А.

Проблема персистентності в сучасній психологічній науці A problem of persistence in modern psychological science

17.                

Адєєва О.В.

Проблема організації фізичного виховання молоді в умовах вищої освіти Organization problems of youths' health education in the higher education institute

18.                

Койчева Т. І.

Дослідження зв'язків між параметрами корпоративної культури докторів наук Study of relations between parameters of corporate culture of doctors of science

19.                

Корбан Ю.В.

Использование непараметрического критерия значимости x2 для экспериментальной оценки воздействия цвета на психофизиологическое состояние студентов Usage of nonparametric criterion of significance x2 for experimental evaluation of the impact of color on psycho- physiological status of students

20.                

Монке О.С.

Напрями морально-духовного виховання у діяльності педагога Directions of moral and spiritual education in activity of a teacher

21.                

Перевознюк Н.М.

Мета та зміст викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей Aim and contents of teaching English to the students of economic specialties