Науковий вісник, випуск №4, 2015 рік 

1.                    

Кічук Н.В.

Деякі інтерактивні підходи до особистісно-професійного зростання педагога в умовах післядипломної освіти Some of interactive approaches to the teacher's personality-professional enriching on the stage of the postdiploma education

2.                    

Князян М.О.

Формування англомовного діалогічного мовлення студентів 1-2 курсів факультету іноземних мов The formation of skills of english dialogical speech of students (1-2 courses) of foreign languages faculty

3.                    

Яновський А. О.

Формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів засобами пошуково-дослідницької діяльності The formation of future teachers' intellectual initiative by means of using of the arts research activity

4.                    

Зюзіна Т.О.

Естетичне виховання студентів засобами кіномистецтва Aesthetic education of students by means of cinematography

5.                    

Васильєва М. П.

Формування інтелектуальної ініціативи як передумова ефективності деонтологічної підготовки майбутнього вчителя-філолога The formation of intellectual initiative as a prerequisite for the effectiveness of deontological training of the future teacher-philologist

6.                    

Ковалёва М.В.

Личностные типы временной ориентации Personal temporal orientation types

7.                    

Митина Е.М.

Швелидзе Л. Д.

Принципы изучения британской и американской систем юридической терминологии Principles of studying British and American legal terminology systems

8.                    

Богуш А.М.

Технологія розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Technology and methods of preschool children" connective speech

9.                    

Беньковська Н.Б.

Реалізація експериментальної моделі формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи53 Implementation of experimental model of formation of professional qualities of future banking specialists

10.                

Миронов В.Ф.

Українські оркестри в розвитку міжнародного військово-музичного фестивального руху. Ukrainian orchestras in development of the international military-musical festival movement

11.                

Варе І. С.

Діалектична природа смисложиттєвих орієнтацій особистості, їх розвиток та формування Dialectical nature of life orientations personalities, their development and formation

12.                

Пунгіна О. А.

Вплив реформи 1932 року на розвиток художньої освіти півдня України Influence of reform of 1932 on development of artistic formation of south of Ukraine

13.                

Мосейчук А.Р.

Організаційно-змістове забезпечення навчально-дослідницької діяльності майбутніх медичних працівників середньої ланки на заняттях з біології Organizational and content provision of educational and research activity of future medical technicians at biology classes

14.                

Черножук Ю.Г.

Кубовська В.О.

Конфліктність майбутніх психологів з різним рівнем тривожності Conflictness of future psychologists with different levels of anxiety

15.                

Богуш А. М.

Стан рідномовної освіти української діаспори в Альберті (Канада) The situation of teaching ukrainian diaspora's children their native language in Alberta (Canada)

16.                

Лєснік О.С.

Наку А.Ю.

Радюшина С.О.

Етапи та методи роботи над духовними хоровими творами Stages and working methods for sacred choral works

17.                

Бочевар А.Г.

Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів State of future lawyers' formation of an informative and communicative competence

18.                

Мамикіна А.І.

Педагогічні умови індивідуалізації навчання майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки Pedagogical conditions of future music teachers training individualization

19.                

Лаврова М.Г.

Психологічні особливості переживання стресу викладачами вишів в умовах трансформації системи вищої освіти Psychological stress peculiarities of university teachers experience in transformation of higher education system

20.                

Мушинська Н. С.

Мотиви саморозвитку у формуванні професійної мобільності майбутніх фахівців Motives of self-development in the formation ofprofessional mobility of future specialists