Науковий вісник, випуск №2, 2015 рік

1.                    

Ленд'єл-Сяркевич А.А.

Педагогічна взаємодія як важливий чинник удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики Pedagogical interaction as an important factor to improve the professional training of future teachers of music

2.                    

Матвеева К.С.

Уміння та навички майбутніх фахівців економічного профілю до ведення успішної міжнародної діяльності засобами іноземної мови Professional skills of prospective economists to perform in international business activities successfully by means of the foreign language

3.                    

Завалевська О.В.

Долинський Б.Т.

Організація самостійної діяльності у процесі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій Organization of self-activity in the process of future teachers' of humanities preparation for the usage of individual educational trajectory

4.                    

Литвиненко С.А.

Долинський Б.Т.

Проектування індивідуальної освітньої траєкторії у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних дисциплін Planning of individual educational trajectory in the process of future teachers' of humanitieseducation

5.                    

Вознюк Ю.С.

Теоретичний аналіз поняття «самоствердження» у психології Theoretical analysis of the concept of «personal coming into being» in psychology

6.                    

Колядюк С.І.

Фізичне виховання в системі соціальної адаптації та інтеграції глухих дітей Physical training in system of social adaptation and integration of deaf children

7.                    

Терзі П.П.

Вдосконалення силових та швидкісно-силових якостей у юнаків 17-19 років на заняттях з футболу. Perfection of power and skorostno-power qualities at young men of 17-19 years on employment on football

8.                    

Форостян О.І.

Фізичне виховання дітей з вадами зору в українській дефектології (друга половина хх ст.) Correction of psychophysical deviations in development of children with lacks of sight means physical of education

9.                    

Ричка Т.І.

Неживой В.М.

Варіативність методів навчання як чинник ефективного впливу на розширення професійно орієнтованої іншомовної лексики The variation in teaching methods as a factor of effective impact on enlargement of professionally oriented foreign language vocabulary

10.                

Тодоров П.І.

Корекційна спрямованість фізичного виховання дітей з вадами слуху The correctional orientation of physical training of children with hearing lacks

11.                

Яблонська Т.М.

Формування комунікативних компетенцій майбутніх учителів іноземних мов засобами реалізації рольової перспективи The formation of the future teachers of foreign languages communicative competences by means of the role perspective realization

12.                

Савченко Н.С.

Концептуальні основи щодо реалізації компетентнісного підходу в умовах льотного ВНЗ Conceptual bases in relation to the realization of competenceapproach in the setting of flight higher Education establishments

13.                

Мойсеева Л.А.

Аналіз стану підготовки майбутніх концертмейстерів у сучасній системі музичної освіти The analysis of teaching status of future concertmasters in modern musical educational system 

14.                

Вей Симин

Феномен музыкального пространства и времени в контексте задач фортепианной подготовки будущих учителей музыки Украины и Китая Phenomenon of music space and time in context of future Ukrainian and Chinese music teachers' tasks of piano training

15.                

Лу Чен

Етапи формування умінь музично-виконавської артикуляції майбутніх учителів музики в процесі навчання грі на фортепіано Stages of formation of future music teachers' musical and performing articulation abilities when teaching piano playing

16.                

Смірнов С.В.

Когнітивно-діяльнісний компонент як підструктура конкурентоздатност майбутніх судноводіїв Ognitivno-deyatel'nostnyy of komponent as fine-tuning of competitiveness of future navigators

17.                

Поспелова І.Д.

Роль индивидуального творческогозадания в личностном и профессиональном становлении студентов The role of individual creative task in personal and professional development of students!

18.                

Ягоднікова В. В.

Розвиток мотивації педагогів до інноваційної виховної діяльності Development of motivation of teachers to innovative upbringind activity

19.                

Князян М.О.

Берлінська Н.Ф.

Міжкультурна комунікація та міжкультурна взаємодія в процесі навчання іноземної мови учнів та студентів: теоретичні засади та методи організації The intercultural communication and intercultural interaction in the process of foreign language's teaching of pupils and students: theoretical concepts and methods of organization

20.                

Небож В.Т.

Вдосконалення розвитку рухових якостей у студенток на заняттях з легкої атлетики Perfection of development of impellent qualities at students on employment on track and field athletics

21.                

Самсонова О.О.

Педагогічний професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу в контексті історії вітчизняної думки Pedagogical professionalism of the tutor of pre-school of educational institutions in the context of the history of domestic thought

22.                

Лисюк С.Р.

Роль та значення формування навичок акомпанементу за слухом у класі загального та спеціалізованого фортепіано The role and the importance of developing of the tricking out accompaniment in a general piano class

23.                

Черненко Н.М.

Ризик-менеджмент як дієвий інструмент управління навчальним закладом Risk management as an effective tool for educational institution management.

24.                

Карасу Локман

Характеристика рівнів володіння мовленнєвим етикетом в іноземних слухачів підготовчого відділення Feature proficiency in speech etiquette that have foreign students of the preparatory department

25.                

Новська О.Р.

Методика самопроектування фахового розвитку магістрантів у процесі музично-педагогічного навчання Methods of self designing of professional development of graduate students during the music and pedagogical education

26.                

Ло Чао

До визначення особливостей художньо-творчого мислення майбутного вчителя музики For the definition features of artistic and creative thinking of th e future teacher of music

27.                

Бобро О. В.

Визначення загального функціонального стану ЦНС студенток 2 курсу у спокої та при навантаженні Definition of the general functional state of central nervous system of students on 2 course at rest and at loading

28.                

Петухова Т.А.

Теоретико-методологічні підходи до технологічної освіти The theoretical and methodological foundations of the technological education

29.                

Фогель Т.М.

Роль особистості педагога у забезпеченні позашкільної освіти як складової системи безперервної освіти України The role of a teacher in providing out-of-school education as part of the continuous education system of Ukraine

30.                

Яновська Л.Г.

Формування правової культури та правосвідомості у майбутніх учителів під час навчання у вищих навчальних закладах Formation of legal culture and legal awarenessamong future teachers during the irstudiesinhig her education