Науковий вісник, випуск №1-2, 2012 рік

 

1.                    

Долинський Б.Т.

Фізичне виховання школярів зі складними сенсорними порушеннями

2.                    

Воскобойнікова Г.Л.

Огранізаційно-педагогічні засади формування медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки учителів початкової школи

3.                    

Яблонская Т.Н.

Содержание педагогической подготовки будущих учителей как объект конструирования

4.                    

Печерська Е. П.

Педагогічна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва як орієнтир його професійної підготовки у ВНЗ

5.                    

Долинський Б. Т.

Використання ігрових вправ у логопедичній практиці

6.                    

Савчин Г.

Іван Филипчак про стан шкільництва на лемківщині

7.                    

Слесик К. М.

Структура та характеристика компонентів моделі формування етичної культури учнів

8.                    

Головко І. О.

Посилення ролі уряду у процесі становлення технічної освіти в Англії на межі ХІХ - ХХ ст.

9.                    

Ричка Т.І.

Методи і прийоми розширення іншомовної професійної лексики студентів музикантів

10.                

Боднар С.В.

Формування культури англомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей

11.                

Ахмед Гулала-Нури

Содержание обучения видам иноязычной профессио-нальной речи будущих журналистов

12.                

Закревский В. Э.

Стратегия жизни как фактор социально-профессионального самоопределения

13.                

Огреніч М.А.

Аналіз чинних програм та підручників в аспекті досліджування проблеми формування мовленнєвого етикету ділового спілкування майбутніх економістів

14.                

Сакалюк О. О.

Характеристика рівнів готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі

15.                

Анцибор А.

Загальнолюдські цінності в житті аутсайдера (на матеріалі аналізу творів Б. Пастернака «доктор Живаго» та «Майстер і Маргарита» М. Булгакова)

16.                

Стежко Ю.Г.

Дидактичний потенціал діалогу.

17.                

Ковтун О.В.

Нормативно-правова база з мовної підготовки майбутніх авіаційних операторів у вищій школі

18.                

Єфименко М.М.

Формування «рухового інтелекту» в корекційному фізичному вихованні дітей з обмеженими можливостями здоров’я»

19.                

Хамська Н.Б.

Досвід демократичних шкіл індії у позитивній соціалізації учнів

20.                

Чепіль М.

Яким Ю.

Будинок сиріт як осередок творення виховної системи у Польщі (1918-1939 рр.)

21.                

Абрамова Л.Н.

Психолого-теологический подход к проблеме человека и сознания

22.                

Пальшкова І.О.

Стан початкової освіти на території сучасної Одещини Кінця XVIII - початку ХХ століття

23.                

Балабуха К.В.

Система вправ для засвоєння фразеологічних одиниць Англійської мови

24.                

Сласна М.В.

Смислова репрезентація у системі наукового психологічного знання

25.                

Труфкіна М.В.

Деякі аспекти проблеми формування ціннісно-комунікативної культури майбутніх фахівців філологічних спеціальностей

26.                

Корольова Т.М., Могилевський В.І.

Особливості навчання іншомовних студентів української мови: лінгвокульторологічний аспект