Науковий вісник, випуск №1, 2015 рік 

1.                    

Джуринський П.Б.

Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до творчої професійної діяльності на креативно-професійному етапі Methodical aspects of training future teachers of physical education in creative professional activity on the creative and professional stage

2.                    

Бабак К.В.

Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів педагогічного коледжу. Features of psychological support professional development of students of pedagogical college

3.                    

Бронетко І.А.

Електронний підручник як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи Electronic textbook as a source of lingvosociocultural competence of high school students

4.                    

Миркович И. Л.

Характеристика англоязычной сказки как интегрированного предмета обучения Characteristics of the english fairy tale as an integrated educational subject

5.                    

Булгаков Р.Ю.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови на засадах мультикультурного підходу Pedagogy conditions of the prospective foreign language teacher education based on multicultural approach principals

6.                    

Митина Е.М.

Швелидзе Л.Д.

Методические принципы описания вербализации концепта «запах» в английском языке Methodological principles of verbalization of concept «smell» in English

7.                    

Довженко Т.О.

Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків Current trends of preparation future teachers to organization pedagogical education of parents

8.                    

Сіранчук Н.М.

Моделі породження мовленнєвого висловлювання (тексту) та їхній лексичний аспект The models of origination speaking saying (text) and their lexical aspects

9.                    

Корбан Ю.В.

К проблеме построения минимального суммарного цветового восприятия To the problem of constructing a minimum total color perception 69-76

10.                

Дишель К.А.

Емоційний розвиток молодших школярів засобами мультиплікації The development of primary school pupils' affection by using animated cartoon as the therapy

11.                

Токарева С.В.

Етапи формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої ро- боти в загальноосвітній школі Stages of formation of professional competence of future teachers of physical training to correctional and health improvement work in a comprehensive school

12.                

Русалкіна Л.Г.

Іншомовне ділове спілкування та його структурні компоненти Foreign language, business communication and its structural components

13.                

Долженков О.О.

Постоян Т. Г.

Управління системою забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності на прикладі підготов- ки магістрів зі спеціальності «управління навчальним закладом»

14.                

Варе І. С.

Смисложиттєві орієнтації як суб'єктивна регулятивна сис- тема життєдіяльності особистості. Теоретична модель смис- ложиттєвих орієнтацій Life orientations as subjective regulatory system life personality. Theoretical model of life orientations

15.                

Чубук Р.В.

Професійна мобільність соціальних працівників як психолого-педагогічна проблема Social workers' occupational mobility as a psychopedagogical problem

16.                

Жовтоніжко І. М.

Сілічова Т.В.

Використання комп'ютерного тестування для контролю знань студентів вищих навчальних закладів (на прикладі вивчення вищої математики) Использование компьютерного тестирования для контроля знаний студентов высших учебных заведений (на примере изучения высшей математики)

17.                

Гриньова В. М.

Педагогічна культура майбутнього вчителя – організатора міжкультурної взаємодії школярів Pedagogical culture of future teacher - organizer of intercultural interaction of pupils

18.                

Давидова Ж.В.

Самовиховання як чинник адаптації іноземних студентів у соціокультурному середовищі ВНЗ України Self-education as a factor of international students' adjustment to sociocultural environment of the universities of Ukraine

19.                

Карасу Локман

Специфіка мовної підготовки іноземних слухачів на підготовчих факультетах (відділеннях) у вищих навчальних закладах україни Specifics language training foreign listeners at the preparatory faculty (departments) higher training institutions Ukraine

20.                

Князян М. О.

Теоретичні та методичні засади формування дослідницької культури майбутніх фахівців Theoretical and methodological foundations of formation of future specialists' research culture

21.                

Ерсьозоглу І.

Технологія вимірювання рівня підготовленості майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності Measurement technology level of training future managers of education to the informational and analytical activity

22.                

Наджафова Севіндж

Сучасні аспекти педагогічної інтеграції у процесі підготовки іноземних громадян Modern aspect of the pedagogical integration in the training of foreign nationals

23.                

Пироженко Л.В.

Проблеми реформування змісту вітчизняної загальноосвітньої школи другої половини хх ст. Крізь призму педагогічної періодики The problem of reformation of domestic school content in the prism of secondary school teaching periodicals

24.                

Радкіна В. Ф.

Засоби організації науково-дослідної діяльності студентів (на прикладі досвіду іспанії, франції) The means of organization of students' research activity (on the example of spain and france)

25.                

Рябушко С. О.

Формування культури педагогічного спілкування як передумови підготовки студентів до організації міжкультурної взаємодії школярів The of formation of culture of pedagogical communication as a factor of students' preparation to organize the pupils' intercultural interaction

26.                

Фомина И.Л.

Инновационные методы активизации обучения в условиях высшей школы Nnovative teaching methods in the activation of higher school

27.                

Радкіна В. Ф.

Організація науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів (на базі досвіду університетів європейських країн) The organization of future teachers' research activity (based on the experience of european universities)

28.                

СущенкоЛ. О.

Теоретичні засади організації науково-дослідної діяльності майбутніх учителів у країнах західної Європи The theoretical foundations of future teachers' research activity in western Europe

29.                

Черненко Н. М.

Підготовка менеджерів освіти в контексті сучасних наукових досліджень Training managers education in the context of modern scientific research

30.                

Щебликіна Т. А.

Умови ефективного здійснення моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей Conditions of academic achievements effective monitoring of future teachers of humanities

31.                

Потікані В.В.

Формування ігрової компетентності вихователя в умовах професійної підготовки Formation of gaming competence tutors in training opportunities

32.                

Фіщіна Г. О.

Співідношення якісних показників психологічної проникливості та агресивності особистості Feature of psychological insight of individuals with aggressiveness

33.                

Халабузар О.А.

Культура логічного мислення вчителя в умовах сучасної професійно-педагогічної підготовки The culture of the teacher's logical thinking in the conditions of modern professional training

34.                

Сергеева Т.П.

Цінності як основа формування у студентів технологічних спеціальностей ставлення до власного здоров'я Valves as a basis of forming the attitude towards their own health among the students of the technological specialties

35.                

Школа І.

Кейс-метод як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Case-study method as a means of increasing of foreign language teaching efficiency for students of extralinguistic specialties

36.                

Грудок-КостюшкоМ. О.

Интерактивное обучение как условие формирования мотивации к созданию диалогового дискурса иностранными студентами Interactive training as a condition of formation of motivation to create dialog discourse foreign students

37.                

Ковтун О. В.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці майбутніх перекладачів Modern information and communication technologies in the training of future translators

38.                

Боксгорн В.В.

Теоретичний аналіз професійного вигорання співробітників центрів реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. The oretical analysis of professionalex haustion of worker sof rehabilitation centers for people with mental and physical disorders

39.                

Копусь О. А.

Формування професійної мовної особистості майбутнього магістра філології Professional linguistic personality development of the future masters of philology

40.                

Ірхіна Ю. В.

Михайлова Л. О.

Навчання розуміння автентичних текстів студентів фізичного виховання на основі педагогічної інтеграції