Науковий вісник, випуск №9-10, 2011 рік 

1.                    

Куринная А. Ф.

Речетворческое осмысление слова: социокультурное измерение 3-9

2.                    

Первушина Т.А.

Значение приемов работы над интонацией в хоровом исполнительстве и пути их становления у студентов на предметах дирижерско-хорового профиля 9-18

3.                    

Гурін Р.С.

Усвідомлення майбутніми вчителями внутрішньоособистісних протиріч 18-24

4.                    

Данілова О.С.

Психолого-історичний аналіз феномену соціальної перцепції ікони, як образу в художній літературі 24-31

5.                    

Даньшина С. А.

Российские университеты в условиях реализации концепции непрерывного образования 31-38

6.                    

Осадча Т.В.

Денісюк Н.М.

Диригентсько- хорове виконавство як проблема музичної педагогіки 38-38

7.                    

Картель Т.М.

Про роль професійної мотивації у процесі оволодіння майбутніми інженерами-будівельниками іноземною мовою 44-53

8.                    

Єрмакова С.С.

Етапність розгортання ідеї підготовки майбутніх викладачів вищіх технічних навчальних закладів на підгрунті історико-педагогічних досліджень 53-67

9.                    

Єрмакова С.С.

Експериментальні шляхи і засоби втілення у навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу педагогічних умов професійної підготовки майбутніх dикладачів 67-76

10.                

Ткаченко М.Ю.

Радюшина С.О.

Розвиток вокального слуху майбутніх вчителів музики 76-81

11.                

Чжан Яньфен

Диагностика уровня сформированности вокальной художественно-исполнительской подготовки студентов 81-88

12.                

Віцукаєва К.М.

Педагогічні умови підготовки майбутнього соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності 88-92

13.                

Марусинець М.М.

Основні принципи формування професійної рефлексії у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів 92-99

14.                

Коростіянець Т.П.

Рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторія-ми 99-107

15.                

Султанова И.В.

К проблеме эмоциональной устойчивости студентов (начальный этап обучения) 107-113

16.                

Орищенко В.Г.

Стандартизація і гуманізація вищої педагогічної освіти як основа професійної підготовки вчителів 113-121

17.                

Кучерявий О.Г.

Культура здоров'я як цілісна властивість особистості й складова частина її загальної культури 121-126

18.                

Шлапак О.В.

Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах вищої школи 126-131

19.                

Серпіонова Е. Н.

Проблеми цілеспрямованого розвитку творчого мислення 131-139

20.                

Матюк Т.В.

Соціально-економічна ефективність освіти 139-144

21.                

Бєляк О.М.

Визначення рівнів розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-філологів з використанням критеріального підходу. 144-149

22.                

Нечай С.П.

Феномен звука як важливий засіб пізнання дитиною світу 149-156

23.                

Бакланова Н. М.

Столяренко Д. Є.

Правове виховання студентської молоді 156-160

24.                

Фоміна І. Л.

Проблема образного мовлення у стилістиці 160-168

25.                

Левина И.А.

Формировании креативности у подростков в процессе изучения естественно-математических дисциплин 168-174

26.                

Зaхapoвa С. В.

К. Денек про сутність, завдання і види краєзнавчих екскурсій 174-180

27.                

Бартенева И.А.

Толерантность как показатель культуры межэтнических отношений детей 180-185

28.                

Єфремова О.

Методика навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій 185-191

29.                

Алтухова Г.

Межкультурное образование и естественные науки: анализ опыта Греции 191-197

30.                

Пунгіна О.А.

Реорганізація системи освіти півдня України під впливом революційних подій 1917 року. 197-203

31.                

Кумпан М.Б.

Театралізована діяльність на уроках іноземної мови у школі 203-209

32.                

Савченко Н.С.

Організація забав, ігор, розваг і конкурсів для польської молоді в закладах позашкільної освіти 209-216

33.                

Харлов Г.О.

О гуманистическом подходе в процессе обучения иноязычному чтению 216-221

34.                

Кремешна Т.І.

До питання використання герменевтичного підходу у процесі роботи студентів над музичним твором 221-227

35.                

Тодорова І.В.

Чустрак А.П.

Федоров Р.І.

Методи контролю в спортивній акробатиці 227-231

36.                

Яворська Г.Х.

Теоретичні засади формування культури здоров'язбереження фахівців соціономічного профілю 231-236

37.                

Райчєва Т. Д.

Аксіологічний підхід в системі професійної підготовки майбутніх вихователів 236-241